spalarnia odpadów niebezpiecznych

Spalarnie Odpadów Niebezpiecznych w Polsce


Czytelniku!

Prosimy pamiętać, że wszelkie porady i informacje wprowadzone na naszej stronie nie zastąpią własnej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Branie przykładu z informacji zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanymi ekspertami. Redakcja i wydawcy tego portalu nie są w żaden sposób odpowiedzialni ze stosowania pomocy umieszczanych na portalu.

Spalarnie odpadów niebezpiecznych stanowią kluczowy element infrastruktury środowiskowej w Polsce. W miarę wzrostu produkcji i skomplikowania procesów przemysłowych, generacja odpadów niebezpiecznych również rośnie. Dlatego istnieje pilna potrzeba efektywnego i bezpiecznego sposobu utylizacji tych materiałów, które mogą powodować szkody dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W poniższym tekście skupimy się na opisie istniejących spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce oraz ich znaczeniu dla ochrony środowiska.

Technologia spalarni odpadów niebezpiecznych
Spalarnie odpadów niebezpiecznych to zaawansowane technologicznie obiekty, które umożliwiają bezpieczne i efektywne przekształcenie odpadów niebezpiecznych w bezpieczne produkty lub pozostałości. Proces spalania odpadów niebezpiecznych odbywa się w kontrolowanych warunkach, co minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Znaczenie spalarni odpadów niebezpiecznych
Spalarnie odpadów niebezpiecznych pełnią kluczową rolę w ochronie środowiska w Polsce. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie niekontrolowanego składowania odpadów niebezpiecznych na składowiskach, co znacząco zmniejsza ryzyko skażenia gleby, wód gruntowych i powietrza. Ponadto, spalarnie przyczyniają się do redukcji ilości odpadów oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat poprzez odzysk energii w procesie spalania.

Technologie stosowane w spalarniach odpadów niebezpiecznych
Współczesne spalarnie odpadów niebezpiecznych wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak wysokotemperaturowe piece spalania, filtry i systemy kontroli emisji, które zapewniają skuteczne usuwanie szkodliwych substancji z gazów spalinowych. Proces spalania jest monitorowany na bieżąco, co pozwala na utrzymanie optymalnych warunków pracy i minimalizację ryzyka awarii.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Bezpieczeństwo to priorytet w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Przed rozpoczęciem procesu spalania odpadów, surowce są starannie segregowane i przechodzą przez procesy przygotowawcze, aby wyeliminować wszelkie niebezpieczne substancje lub przedmioty. Dodatkowo, personel pracujący w spalarniach jest odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu i procedur bezpieczeństwa.

Perspektywa przyszłości
W Polsce, jak i na całym świecie, rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa, co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na spalarnie odpadów niebezpiecznych. Inwestycje w nowoczesne technologie oraz rozwijanie infrastruktury odpadowej stanowią kluczowy element walki z problemem odpadów niebezpiecznych. W przyszłości można spodziewać się dalszego rozwoju i modernizacji istniejących spalarni oraz budowy nowych obiektów. Spalarnie odpadów niebezpiecznych odgrywają istotną rolę w ochronie środowiska i zdrowia publicznego w Polsce. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz rygorystycznym standardom bezpieczeństwa, umożliwiają bezpieczne i efektywne przetwarzanie materiałów niebezpiecznych. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu produkcji odpadów niebezpiecznych, spalarnie pozostają kluczowym ogniwem w kierunku zrównoważonego zarządzania odpadami w Polsce.

Jak działają spalarnie odpadów niebezpiecznych?

Spalarnie odpadów niebezpiecznych to zaawansowane techniczne instalacje, które odgrywają kluczową rolę w procesie utylizacji i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów w Polsce i na całym świecie. Działają one na zasadzie termicznego przekształcania odpadów w wysokich temperaturach, w celu zniszczenia toksycznych substancji chemicznych oraz redukcji objętości odpadów, co stanowi istotny krok w ochronie środowiska i zdrowia publicznego.

Proces spalania odpadów niebezpiecznych
Spalarnie odpadów niebezpiecznych wykorzystują proces termicznego przekształcania odpadów, zwany również termiczną obróbką odpadów, który polega na poddaniu materiałów odpadowych bardzo wysokim temperaturom. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Przyjęcie i segregacja: Na początku odpady niebezpieczne są dostarczane do spalarni i poddawane dokładnej segregacji. W tym procesie usuwane są materiały, które nie nadają się do spalania, takie jak metale ciężkie, które mogłyby wpłynąć negatywnie na proces spalania.
 2. Rozpoczęcie spalania: Odpady niebezpieczne są następnie przenoszone do komory spalania, gdzie poddawane są bardzo wysokiej temperaturze, często powyżej 1000°C. Wysoka temperatura jest kluczowa, ponieważ pozwala na rozkładanie toksycznych substancji chemicznych na prostsze, mniej szkodliwe związki.
 3. Unieszkodliwianie toksyn: W trakcie procesu spalania następuje rozkładanie i utlenianie niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak pestycydy, rozpuszczalniki organiczne czy związki metaliczne. Toksyczne związki ulegają przekształceniom chemicznym, co zmniejsza ich toksyczność.
 4. Oczyszczanie spalin: Gazy powstające w procesie spalania, zawierające produkty uboczne i zanieczyszczenia, przechodzą przez zaawansowane systemy oczyszczania, takie jak filtry workowe czy reaktory odsiarczania. Te urządzenia usuwają szkodliwe substancje, takie jak tlenki siarki i azotu, zanim spaliny są emitowane do atmosfery.
 5. Odpady popiołowe: Po zakończeniu procesu spalania pozostaje popiół, który jest zbierany i odpowiednio składowany lub przetwarzany w celu odzyskania wartościowych surowców.

Kontrola procesu
W trakcie całego procesu spalania odpadów niebezpiecznych zachodzi kontrola parametrów, takich jak temperatura, czas spalania i skład chemiczny spalin. Zaawansowane systemy monitoringu i automatyzacji pozwalają na utrzymanie optymalnych warunków, co jest niezbędne do zapewnienia efektywnego i bezpiecznego procesu spalania.

Znaczenie spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce
Spalarnie odpadów niebezpiecznych pełnią kluczową rolę w zarządzaniu odpadami w Polsce, pomagając w redukcji zagrożeń dla środowiska i zdrowia publicznego. Dzięki zaawansowanej technologii i rygorystycznym standardom regulacyjnym, te instalacje umożliwiają unieszkodliwienie odpadów, które w przeciwnym razie mogłyby stwarzać poważne zagrożenia dla ludzi i ekosystemów. Warto podkreślić, że spalarnie odpadów niebezpiecznych muszą działać zgodnie z surowymi przepisami i standardami jakościowymi, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też są one pod stałą kontrolą organów regulacyjnych i monitorowane pod kątem emisji zanieczyszczeń, spalarnie odpadów niebezpiecznych w Polsce stanowią kluczowy element infrastruktury odpadowej, który umożliwia unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów i redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działają one na zasadzie termicznego przekształcania odpadów, co pozwala na degradację toksycznych substancji i oczyszczenie spalin przed emisją do atmosfery, spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

spalarnia odpadów niebezpiecznych

Gdzie znajdują się spalarnie odpadów niebezpiecznych w Polsce?

Spalarnie odpadów niebezpiecznych stanowią kluczowy element infrastruktury gospodarki odpadami w Polsce. Są to zaawansowane technologicznie obiekty, których głównym celem jest bezpieczne i efektywne przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, eliminując potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego. Lokalizacja tych spalarni jest strategicznie ważna, aby zapewnić skuteczną obsługę różnych regionów kraju. Pierwszą spalarnią odpadów niebezpiecznych w Polsce jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w Gdańsku. Znajduje się on w północnej części kraju, co pozwala na efektywne przetwarzanie odpadów z Pomorza oraz innych pobliskich regionów.

Ten zakład jest wyposażony w zaawansowane urządzenia, takie jak piece obrotowe, które umożliwiają kontrolowane spalanie odpadów w kontrolowanych warunkach. W centrum Polski, w okolicach Warszawy, znajduje się kolejna istotna spalarnia odpadów niebezpiecznych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w Warszawie to kluczowe źródło przetwarzania odpadów dla stolicy oraz okolicznych województw. Dzięki swojej lokalizacji, ten zakład może obsłużyć duży obszar, co jest istotne w kontekście gospodarki odpadami na szczeblu regionalnym. Na południu Polski, w Krakowie, również znajduje się ważna spalarnia odpadów niebezpiecznych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w Krakowie stanowi kluczową infrastrukturę dla południowych regionów Polski. Działa on zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i ekologii, zapewniając skuteczne przetwarzanie odpadów niebezpiecznych. Innym istotnym ośrodkiem przetwarzania odpadów niebezpiecznych jest Katowice, gdzie również znajduje się zakład unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów.

Ten zakład obsługuje nie tylko śląskie województwo, ale także sąsiednie regiony, co czyni go kluczowym punktem w krajowej sieci spalarni odpadów niebezpiecznych. Warto podkreślić, że lokalizacja spalarni odpadów niebezpiecznych jest starannie wybierana, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko transportu niebezpiecznych odpadów na duże odległości. To przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia wpływu na środowisko naturalne. Spalarnie te są integralną częścią systemu zarządzania odpadami w Polsce, zapewniając bezpieczne i ekologiczne rozwiązania dla niebezpiecznych odpadów generowanych w różnych sektorach gospodarki.

spalarnie odpadów medycznych w polsce

Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze spalarniami odpadów niebezpiecznych?

Spalarnie odpadów niebezpiecznych stanowią istotny element infrastruktury w zarządzaniu odpadami w Polsce i na świecie. Pomimo kontrowersji, jakie towarzyszą temu rodzajowi instalacji, istnieją zarówno korzyści, jak i zagrożenia z nimi związane. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi, analizując techniczne aspekty spalarni odpadów niebezpiecznych oraz ich wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Korzyści związane ze spalarniami odpadów niebezpiecznych

 1. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych: Spalarnie odpadów niebezpiecznych pozwalają na skuteczne unieszkodliwianie odpadów, które zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Dzięki wysokim temperaturom procesu spalania, toksyczne substancje ulegają rozkładowi, co redukuje ryzyko skażenia gleby i wód gruntowych.
 2. Wytwarzanie energii: Spalarnie odpadów niebezpiecznych często wykorzystują proces spalania do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej. To pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne źródła energii, co ma pozytywny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
 3. Redukcja objętości odpadów: Spalarnie umożliwiają zmniejszenie objętości odpadów niebezpiecznych, co przekłada się na mniejszą ilość odpadów składowanych na składowiskach. To z kolei wpływa na ograniczenie potrzeby zakładania nowych składowisk, które są kosztowne i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.
 4. Recykling cieplny: Proces spalania w spalarniach odpadów niebezpiecznych może być wykorzystywany do odzyskiwania ciepła, które może być wykorzystane do podgrzewania wody lub ogrzewania budynków. Jest to przykład zrównoważonego wykorzystania energii generowanej w trakcie unieszkodliwiania odpadów.

Zagrożenia związane ze spalarniami odpadów niebezpiecznych

 1. Emisje zanieczyszczeń atmosferycznych: Proces spalania w spalarniach odpadów niebezpiecznych może generować emisje zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak tlenki azotu, tlenki siarki i cząstki stałe. Te substancje mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza i zdrowie ludzi, szczególnie w okolicach spalarni.
 2. Zanieczyszczenie popiołem: Proces spalania pozostawia po sobie popiół, który może zawierać toksyczne substancje. Należy odpowiednio zarządzać i utylizować ten popiół, aby uniknąć skażenia gleby i wód gruntowych.
 3. Zagrożenie wypadkami: Praca w spalarniach odpadów niebezpiecznych wiąże się z ryzykiem wypadków i awarii, które mogą prowadzić do uwolnienia niebezpiecznych substancji do środowiska lub zagrożenia dla pracowników.
 4. Konflikty z lokalnymi społecznościami: Spalarnie odpadów niebezpiecznych często spotykają się z oporem ze strony lokalnych społeczności, które obawiają się skutków dla zdrowia i środowiska. Konflikty te mogą wpłynąć na proces decyzyjny i rozwój takich instalacji.

Spalarnie odpadów niebezpiecznych są nieodzownym elementem zarządzania odpadami, oferując szereg korzyści, takich jak unieszkodliwianie niebezpiecznych substancji i produkcja energii. Jednakże, aby zminimalizować zagrożenia związane z tymi instalacjami, konieczne jest skrupulatne monitorowanie i kontrolowanie emisji zanieczyszczeń oraz odpowiednie zarządzanie odpadami pozostałymi po procesie spalania. Warto również uwzględnić opinie lokalnych społeczności i działać transparentnie w kwestiach związanych z planowaniem i operacją spalarni odpadów niebezpiecznych.

spalarnie odpadów medycznych w polsce 2016

Kto nadzoruje i reguluje działalność spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce?

Nadzór nad spalarniami odpadów niebezpiecznych w Polsce jest ściśle regulowany przez odpowiednie instytucje i organy państwowe. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest głównym organem administracji publicznej odpowiedzialnym za tworzenie i wdrażanie polityki ekologicznej w Polsce. Ministerstwo to ma szerokie uprawnienia w zakresie zarządzania odpadami, w tym również odpadami niebezpiecznymi. Jego zadaniem jest opracowywanie aktów prawnych oraz norm i standardów dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadzoruje również proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie spalarni odpadów niebezpiecznych.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS), z kolei, pełni funkcję organu kontrolującego i nadzorującego spalarnie odpadów niebezpiecznych w Polsce. Inspektorzy GIOS monitorują przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym związanych z gospodarką odpadami. Wykonują oni regularne kontrole oraz inspekcje spalarni odpadów niebezpiecznych, sprawdzając, czy działalność tych zakładów odbywa się zgodnie z prawem i spełnia wszystkie wymogi ekologiczne. Ponadto, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zajmuje się również ewidencją i monitorowaniem ilości oraz rodzajów odpadów niebezpiecznych, jakie są przetwarzane w spalarniach. Dzięki temu istnieje możliwość kontrolowania, czy ilość odpadów odpowiada zezwoleniom wydanym przez właściwe organy, co wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), będąca częścią Ministerstwa Klimatu i Środowiska, także odgrywa istotną rolę w regulowaniu działalności spalarni odpadów niebezpiecznych. To właśnie GDOŚ zajmuje się wydawaniem zezwoleń środowiskowych, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie spalania odpadów niebezpiecznych. Ta instytucja analizuje wnioski, sprawdza spełnienie wymogów ekologicznych oraz nadzoruje proces przyznawania zezwoleń. Warto podkreślić, że cały system regulacji i nadzoru nad spalarniami odpadów niebezpiecznych w Polsce jest ściśle zgodny z przepisami prawa europejskiego i międzynarodowego, co ma na celu zapewnienie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dzięki współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, spalarnie odpadów niebezpiecznych są pod stałą kontrolą i nadzorem, co wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego i zapobieganie negatywnym skutkom dla zdrowia publicznego.

spalarnia odpadów medycznych w polsce

Jakie technologie są stosowane w procesie spalania odpadów niebezpiecznych?

Technologie stosowane w procesie spalania odpadów niebezpiecznych
Współczesne spalarnie odpadów niebezpiecznych w Polsce wykorzystują zaawansowane technologie, które pozwalają na skuteczne i bezpieczne przetwarzanie tych substancji. Proces spalania odpadów niebezpiecznych jest nie tylko istotny z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Oto główne technologie stosowane w tym procesie:

1. Piec obrotowy
Piec obrotowy jest jednym z najważniejszych elementów w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Ten zaawansowany system pozwala na kontrolowaną i równomierną spalanie odpadów w wysokich temperaturach. Odpady są umieszczane w specjalnych komorach obrotowych, gdzie są wystawiane na działanie ekstremalnych temperatur i tlenu. To pozwala na kompleksowe spalenie odpadów organicznych oraz redukcję ilości substancji szkodliwych.

2. Filtry i odpylacze
W procesie spalania odpadów niebezpiecznych powstaje wiele gazów i cząstek stałych, które mogą być toksyczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Dlatego spalarnie wyposażone są w zaawansowane filtry i odpylacze. Te urządzenia usuwają z powietrza cząstki stałe oraz substancje chemiczne, zapobiegając emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

3. Kogeneracja
W niektórych spalarniach odpadów niebezpiecznych wykorzystuje się technologię kogeneracji. Oznacza to, że w trakcie spalania powstaje nie tylko ciepło, ale także energia elektryczna. To efektywne wykorzystanie energii, które pozwala zasilać sieć energetyczną, co jest szczególnie istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju.

4. Monitorowanie i kontrola procesu
Kluczowym elementem spalarni odpadów niebezpiecznych jest system monitorowania i kontroli procesu. Za pomocą zaawansowanych sensorów i technologii automatycznej kontroli można dokładnie regulować temperaturę, ilość tlenu i inne parametry, aby zapewnić optymalne warunki spalania. To pozwala na uniknięcie niekontrolowanych reakcji chemicznych i emisji niebezpiecznych substancji.

5. Recyrkulacja ciepła
W niektórych spalarniach stosuje się technologię recyrkulacji ciepła. Oznacza to, że ciepło wytworzone podczas spalania jest ponownie wykorzystywane do podgrzewania odpadów lub produkcji pary wodnej. To efektywne wykorzystanie energii i zwiększa efektywność całego procesu. Spalarnie odpadów niebezpiecznych w Polsce wykorzystują zaawansowane technologie, które pozwalają na skuteczne i bezpieczne przetwarzanie tych substancji. Piec obrotowy, filtry, odpylacze, kogeneracja, monitorowanie i kontrola procesu oraz recyrkulacja ciepła to kluczowe elementy, które umożliwiają efektywne spalanie odpadów niebezpiecznych przy minimalnym wpływie na środowisko. Dzięki tym technologiom, spalarnie są w stanie spełniać surowe normy środowiskowe i zapewniać bezpieczeństwo publiczne.

spalarnie odpadów niebezpiecznych w polsce

Jakie są przyszłe perspektywy rozwoju spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce?

W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, przyszłość spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce wydaje się pełna obiecujących perspektyw. Spalarnie odpadów niebezpiecznych stanowią kluczowy element infrastruktury odpadowej, pozwalając na skuteczne przetwarzanie substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. W niniejszym artykule dokładnie przyjrzymy się przyszłym kierunkom rozwoju tego sektora w Polsce.

1. Technologiczny rozwój spalarni
W przyszłości można oczekiwać dalszego postępu w dziedzinie technologii stosowanych w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Innowacje obejmujące bardziej efektywne i ekologiczne procesy spalania oraz lepsze systemy kontroli emisji szkodliwych substancji będą kluczowe. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak gazifikacja, może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej spalarni i zmniejszenia wpływu na środowisko.

2. Rozwój infrastruktury
Perspektywy rozwoju spalarni odpadów niebezpiecznych wiążą się również z rozbudową infrastruktury. Tworzenie nowych zakładów oraz modernizacja istniejących stanowi ważny kierunek działań. Lokalizacja spalarni będzie odgrywać kluczową rolę, umożliwiając efektywny transport odpadów do odpowiednich miejsc przetwarzania.

3. Zwiększona świadomość ekologiczna
Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, co ma wpływ na perspektywy rozwoju spalarni odpadów niebezpiecznych. Wzrost wymagań dotyczących ochrony środowiska skłania zarówno sektor publiczny, jak i prywatny do inwestowania w bardziej zaawansowane i zrównoważone technologie przetwarzania odpadów. To z kolei przekłada się na większe wsparcie społeczne dla spalarni odpadów niebezpiecznych.

4. Zagraniczne inwestycje
Inwestycje zagraniczne mogą również odgrywać istotną rolę w przyszłości rozwoju spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce. Partnerstwa z zagranicznymi firmami i organizacjami mogą przyczynić się do transferu know-how oraz umożliwić dostęp do nowych technologii i rozwiązań.

5. Rynek energii
Wzrost zapotrzebowania na energię odnawialną stwarza okazje dla spalarni odpadów niebezpiecznych. Możliwość pozyskiwania energii cieplnej lub elektrycznej z procesu spalania odpadów jest perspektywą, która może przyciągnąć inwestorów i zachęcić do rozbudowy istniejących spalarni, przyszłość spalarni odpadów niebezpiecznych w Polsce jest obiecująca. Dalszy rozwój technologiczny, rozbudowa infrastruktury, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, inwestycje zagraniczne i dynamiczny rynek energii to czynniki, które wpłyną na kształtowanie się tego sektora w nadchodzących latach. Spalarnie odpadów niebezpiecznych stanowią istotny element systemu zarządzania odpadami i odgrywają kluczową rolę w dążeniu do zrównoważonej gospodarki odpadami w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × trzy =